Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
34214312
120
999,999,999,999 gold
2
342134122134
120
999,999,999,999 gold
3
qqqqqqqqq
120
999,999,999,999 gold
4
3421412
120
999,999,999,999 gold
5
1234124312
120
999,999,999,999 gold
6
34213412a
120
999,999,999,999 gold
7
3421341234
120
999,999,999,999 gold
8
34213412
120
999,999,999,999 gold
9
34124
120
999,999,999,999 gold
10
342143124
120
999,999,999,999 gold